ОПИСАНИЕ

В развитите страни става все по-важно да се поддържат добри условия за опазване на околната среда. Селските дейности обвързани с практики за намаляване на производствените разходи отговарят едновременно на следните екологични и социални изисквания: да се запази биоразнообразието на околната среда за вбъдеще и да се подобри икономиката. В допълнение към икономическия натиск, има вероятност да се появят по-големи ограничения върху ползването на земята и прилагането на земеделски практики, за да се отговори на екологичните критерии. Тези ограничения се появяват под формата на политически инициативи, като например Директивата на ЕС за нитрификацията и Рамковата директива за водите. Двете страни ще предоставят възможност на земеделските стопани чрез доставените по проекта информационни технологии да използват нови инструменти и подходи, за да определят характера и степента на промяна в местата на отглеждане на културите, като така им се дава възможност да развият най-подходящата стратегия за управление на конкретно място, за повишаване на ефективността на входните практиките и за минимизиране на разходите. Регионът на Централна Македония в качеството си на компетентен орган за прилагане на директивите на ЕС и за въвеждане на икономически ефективни решения за управление както на културите, така и на проблемите на околната среда, заедно с научната експертиза, която се предоставя от Лабораторията за дистанционно наблюдение и Географските информационни системи (ГИС) има за цел да създаде модерна технология и нови информационни средства в земеделските райони на двете страни. Балканският екологичен център бе поканен да се присъедини към партньорството по проекта в качеството си на научен/технически експерт, за да предоставя насоки при прилагането на информационните технологии по въпросите за мониторинг на околната среда и за да предоставя необходимите инструменти за вземане на решения. Децентрализираната администрация на Македония и Тракия и Регионът на Източна Македония и Тракия, които са в непрекъснат контакт с населението на селските райони на гръцката област ще контролира и съдейства за изпълнението на операциите, докато българските партньори ще въведат за първи път тази нова технология на територията на българското селско население.

Увеличаването на производителността в селското стопанство е политическа цел от дълго време в почти всички страни по света. В действителност Общата селскостопанска политика (ОСП) от няколко десетилетия мотивира земеделските производители да увеличат селскостопанската продукция, за да се постигнат следните цели (а) стабилизиране на храните и селскостопанските пазари; (б) сигурност на хранителните доставки и (в) поддържане на адекватно ниво на доходите на нормално продуктивни предприятия. Селското стопанство се отдалечи от традиционния самоподдържащ се цикъл към индустриален модел, в който количеството на влаганите химични вещества (торове и пестициди) непрекъснато се повишава с цел увеличаване на селскостопанските продукти. В резултат на това се оказва, че възникват поредица от екологични проблеми в селското стопанство - много от прилаганите химикали преминават в течащите води, което води до еутрофикация и ликвидиране на чувствителните водни видове, те също така преминават в подземните води и така се замърсяват водоснабдителните системи за питейни нужди.

Настоящият проект има за цел да запознае гръцките и българските фермери с концепцията за управление на културите спрямо спецификата на мястото на отглеждане, която концепция чрез нова технологична система за информация и управление на земеделието ще бъде в състояние да идентифицира, анализира и управлява вариабилността на местата за отглеждане за оптимална рентабилност, устойчивост и опазване на земите ресурси. Икономическите и екологичните ползи от намалените входни земеделски практики за тези области могат да се визуализират чрез намаление на употребата на вода, торове и пестициди. Тъй като ще се използва и прилага модерна технология, се счита за необходимо и важно населението в селските райони и консултантите да бъдат обучени. Доколкото може да се счита, че изпълнението на този проект осигурява една сертифицирана пътека на производство, то изпълненето му дава възможност за по-добро качество на продуктите в състояние да се конкурират с най-високите стандарти на международните пазари.

Бъдещите предизвикателства по отношение на селскостопанските практики в областта ще бъдат адресирани чрез натрупания опит и знания, които ще бъдат предоставени на компетентните органи, населението в селските райони и на обществеността при завършване на проекта. Освен научната информация и използването на новите технологични инструменти, проектът ще предостави полезни насоки и препоръки за бъдещото развитие на селското стопанство с намалени входни практики и в двете страни.