ИНОВАЦИЯ

Продуктите по проекта са:

 1. Създаване на телеметрична мрежа със съвместими и взаимосвързани калибрирани датчици в състояние да предават надеждни и хармонизирани полеви данни съгласно стандартизирана методология с общи спецификации и доставка на нови технологични информационни инструменти и машини.
 2. Изграждане на информационна система за приемане и поддържане на управленски решения (DSS) и за предаване на информация за прилагането на намалени входни земеделски практики.
 3. Изработване на общи протоколи за ефективни действия за планиране и управление на селскостопанските дейности.
 4. Образование и обучение за гръцки и български земеделски производители по отношение на използването на съвременни технологични инструменти.
 5. Прилагане на директивите на ЕС чрез по-добро управление на входа.
 6. Оценка на ефективността на прилагане, свързани с качеството на реколтата и на икономическите и екологичните ползи.
 7. Оценка на качеството на продукта (за Гърция само).

Очакваните резултати по проекта са:

 1. Увеличаване на производството чрез идентифициране на областите на намалена производителност и тяхното управление по различен начин в сравнение с цялата област.
 2. Чрез намалените входни операции земеделските производители се сблъскват с европейските директиви, които изискват от тях да спазват законовите правила, свързани с въпроси на управлението на земеделието и околната среда.
 3. Икономическо подобрение на производството на растителни култури чрез намалената употреба на торове и вода.
 4. Предоставяне на възможности за по-добро управление на ресурсите и намаляване на разхищението.
 5. Свеждане до минимум на риска за околната среда особено по отношение на замърсяването с нитрати и замърсяване на подпочвените води чрез оптимизиране на агрохимически продукти.
 6. Повишаване на качеството на продуктите и на стабилността на добива.