ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Общата цел на проекта е приемането на стратегическа референтна рамка в трансграничния регион за подкрепа на селското население в прилагането на земеделски практики за намаляване на производствените разходи чрез селскостопанските дейности (торене, напояване и растителна защита), което ще доведе до намалено въздействие на агро-продуктите върху околната среда и до оптимизиране на качеството на продукта - земеделските стоки.Този стратегически план ще предостави знания за земеделските дейности по отношение на физически, технически, икономически и финансови възможности. Ще бъдат идентифицирани възможностите, заплахите, силните и слабите страни на бизнеса, както и ще бъдат подробно определени интервенционната роля на селското стопанство с намалени входни практики за намаляване на заплахите или използване на възможностите.

Могат да бъдат изучавани възможностите предоставени с технологията, като например възможността за ефективно използване на входните практики и тяхната диференциация. Специфичните цели на проекта са:

  1. Създаване на общи насоки и методики за прилагане на практики за намаляване на прозводтсвените разходи в селското стопанство и в двете страни
  2. Използване и прилагане на съвременни технологии за насърчаване на добрите земеделски практики прилагани върху площите.
  3. Пилотно изпълнение на дейностите и тяхната оценка за бъдещото им прилагане от селското население в трансграничния регион.
  4. Повишаване на качеството на продуктите.